ACASA DESPRE NOI DECIZII GHIDUL FURNIZORULUI SISTEMUL NATIONAL DE INFORMARE CONTACT
NOUTATI / UTILE

Citeste mai mult

REGISTRUL NATIONAL

Documente necesare inscrierii produselor in Registrul Unic:

Intra in Registru

REGULAMENT DE ORGANIZARE ?I FUNC?IONARE A CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

 

 

ORDINUL Nr. 1269/01.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ?i func?ionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construc?ii

Capitolul I. - Dispozi?ii generale

Art. 1. – Consiliul Tehnic Permanent pentru Construc?ii, denumit în continuare Consiliu, este constituit ?i func?ioneaz? ca entitate f?r? personalitate juridic? pe lâng? Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului, autoritatea competent? în domeniul produselor pentru construc?ii, denumit în continuare MDRT, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) al Hot?rârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condi?iilor de introducere pe pia?? a produselor pentru construc?ii, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

Art. 2. – (1) Consiliul realizeaz? activit??i de specialitate potrivit prevederilor Hot?rârii Guvernului nr. 622/2004 precum ?i ale actelor normative subsecvente emise în temeiul sau în aplicarea acesteia.

(2) Activit??ile de specialitate prev?zute la alin. (1) se realizeaz? de c?tre speciali?ti în domeniu care activeaz? în:

 • comisii tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construc?ii;
 • comisii de evaluare/supraveghere a laboratoarelor de încerc?ri ?i organismelor de atestare a conformit??ii produselor pentru construc?ii cu specifica?ii tehnice armonizate;
 • comisii de evaluare/supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru construc?ii;
 • comisii de evaluare/supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construc?ii;
 • grupuri de lucru pentru elaborarea/actualizarea de documente tehnice ?i proiecte de acte tehnice normative în domeniul produselor pentru construc?ii;
 • grupuri de lectur? pentru verificarea ?i avizarea versiunilor române ale specifica?iilor tehnice na?ionale ale altor state membre, din domeniul produselor pentru construc?ii .

(3) Speciali?tii prev?zu?i la alin. (2) se nominalizeaz? prin decizie a secretarului de stat coordonator al domeniului produselor pentru construc?ii din cadrul MDRT, dintre speciali?tii propu?i de c?tre universit??i tehnice ?i institute de cercetare de profil acreditate, asocia?ii profesionale ?i patronale din domeniul construc?iilor ?i instala?iilor aferente/produselor pentru construc?ii, organisme notificate pentru atestarea conformit??ii produselor pentru construc?ii, organisme autorizate s? elaboreze agremente tehnice europene pentru produse pentru construc?ii precum ?i organisme abilitate s? elaboreze agremente tehnice în construc?ii.

Capitolul II. - Consiliul

1. Structura

 Art. 3. – Consiliul este compus din pre?edinte, reprezentat de secretarul de stat coordonator al domeniului produselor pentru construc?ii din cadrul MDRT, ?i membri dup ? cum urmeaz?:

 • 2 reprezentan?i desemna?i de MDRT,
 • 1 reprezentant desemnat de Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri,
 • 1 reprezentant desemnat de Ministerul Mediului ?i P?durilor,
 • 1 reprezentant desemnat de Ministerul S?n?t??ii ,
 • 1 reprezentant desemnat de Inspectoratul de Stat în Construc?ii,
 • 1 reprezentant desemnat de Inspectoratul General pentru Situa?ii de Urgen??,
 • 1 reprezentant desemnat de Autoritatea Na?ional? pentru Protec?ia Consumatorilor;
 • 1 reprezentant desemnat de Asocia?ia de Standardizare din România;
 • 1 reprezentant desemnat de Asocia?ia de Acreditare din România – RENAR;
 • 1 reprezentant desemnat de organismele notificate pentru atestarea conformit??ii produselor pentru construc?ii;
 • 1 reprezentant desemnat de organismele abilitate s? elaboreze agremente tehnice în construc?ii.

 Art. 4. – Componen?a Consiliului se aprob? prin ordin al ministrului dezvolt?rii regionale ?i turismului, în baza desemn?rilor transmise, la cererea MDRT, de c?tre autorit ? ?ile ? i institu ?iile prev?zute la art. 3.

Art. 5. – Secretariatul tehnic al Consiliului este asigurat de Institutul Na?ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc?ii, Urbanism ?i Dezvoltare Teritorial? Durabil? „URBAN-INCERC” din coordonarea MDRT, denumit în continuare URBAN-INCERC, ?i func?ioneaz? ca un compartiment distinct în cadrul acestuia ?i independent de celelalte departamente tehnice ale institutului, conform prevederilor art. 3 alin. (1 2 ) din Hot?rârea Guvernului nr. 622/2004.

2. Atribu?ii

Art. 6. – Consiliul are, în principal, atribu?ii privind:

 • transpunerea ?i, dup? caz, punerea în aplicare a actelor normative comunitare din domeniul produselor pentru construc?ii;
 • organizarea ?i conducerea activit??ii privind agrementul tehnic în construc?ii
 • evaluarea, în vederea desemn?rii ?i notific?rii la Comisia European? ?i celelalte state membre ale Uniunii Europene , a laboratoarelor de încerc?ri ?i organismelor na?ionale acreditate pentru atestarea conformit??ii produselor pentru construc?ii pentru care exist? specifica?ii tehnice armonizate, precum ?i supravegherea organismelor notificate;
 • evaluarea, în vederea autoriz?rii ?i notific?rii la Comisia European? ?i celelalte state membre ale Uniunii Europene , a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru construc?ii ?i monitorizarea acestor organisme, ulterior notific?rii;
 • evaluarea, în vederea abilit?rii, a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construc?ii, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora, ?i monitorizarea acestor organisme, ulterior abilit?rii;
 • elaborarea/actualizarea de documente tehnice ?i proiecte de acte tehnice normative în domeniul produselor pentru construc?ii, la solicitarea autorit??ii competente în domeniu;
 • gestionarea sistemului na?ional de informare privind produsele pentru construc?ii.

3. Func?ionarea Consiliului

 Art. 7 . – Consiliul se întrune?te în ?edin?e organizate, de regul?, trimestrial, precum ?i ori de câte ori este necesar.

Art. 8 . – ?edin?ele Consiliului se desf??oar?, de regul?, la sediul MDRT.

Art. 9 . – ?edin?ele se convoac? prin grija secretariatului tehnic, prin po ? ta electronic?, cu cel pu?in 5 zile înaintea datei la care au loc acestea; odat? cu convocarea se comunic? ?i ordinea de zi a ?edin?ei ?i, dup? caz, documentele suport.

Art. 10 . – La ?edin?e pot participa, ca invita?i, reprezentan?i ai organiza?iilor profesionale ?i patronale în domeniul construc?iilor ?i instala?iilor aferente precum ?i al produselor pentru construc?ii.

 Art. 11 . – ?edin?ele Consiliului sunt statutare dac? se desf??oar? în prezen?a a cel pu?in jum?tate plus unu din num?rul membrilor.

Art. 12 . – (1) Hot?rârile se adopt?, de regul?, prin consens; în cazul în care nu se ajunge la consens, hot?rârile se adopt? prin vot deschis, cu majoritate simpl? din num?rul voturilor exprimate de membrii Consiliului, în care trebuie s? se reg?seasc? voturile reprezentan?ilor MDRT ?i ale Inspectoratului de Stat în Construc?ii.

(2) Membrii Consiliului care din motive obiective nu particip? la ?edin?? pot transmite în scris, anterior datei ?edin?ei, la secretariatul tehnic al Consiliului, pozi?ia fa?? de temele supuse votului ?i anun?ate prin ordinea de zi.

(3) Hot?rârile adoptate se transpun în decizii/avize tehnice ale Consiliului, aprobate de pre?edintele Consiliului.

Art. 13 . – Procesele verbale ale ?edin?elor Consiliului se întocmesc de c?tre secretariatul tehnic ?i se semneaz? de c?tre participan?i.

Art. 14. – (1) Pre?edintele Consiliului are urm ? toarele atribu?ii:

 • conduce activitatea Consiliului în cadrul ?edin?elor precum ?i între ?edin?e;
 • convoac?, aprob? agenda ?i prezideaz? ?edin?ele Consiliului;
 • aprob? convocarea ?i agenda ?edin?elor comisiilor tehnice pentru avizarea agrementelor tehnice, la propunerea secretariatului tehnic ?i cu avizul prealabil al direc?iei cu atribu?ii în domeniul produselor pentru construc?ii din cadrul MDRT;
 • nume?te prin decizie pre?edin?ii ?i membrii comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construc?ii;
 • constituie ?i nume?te prin decizie pre?edin?ii ?i membrii în comisiile de evaluare/supraveghere a laboratoarelor de încerc?ri ?i organismelor de atestare a conformit??ii produselor pentru construc?ii cu specifica?ii tehnice armonizate, a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru construc?ii, precum ?i a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construc?ii;
 • constituie ?i nume?te prin decizie pre?edin?ii ?i membrii grupurilor de lucru;
 • constituie ?i nume?te prin decizie membrii grupurilor de lectur?;
 • stabile?te prin decizie grupele specializate din cadrul organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construc?ii;
 • aprob? programele de lucru ale comisiilor de evaluare/supraveghere, precum ?i rapoartele de evaluare ?i de supraveghere emise de acestea;
 • coordoneaz? din punct de vedere metodologic activitatea secretariatului tehnic al Consiliului;
 • îndepline?te orice alte atribu?ii care îi revin prin prevederile legale în vigoare.

(2) Deciziile prev?zute la lit. d) - g) se redacteaz? de c?tre direc?ia cu atribu?ii în domeniul produselor pentru construc?ii din cadrul MDRT, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (2).

Art. 15. – Atribu?iile pre?edintelui se pot delega unuia dintre reprezentan?ii MDRT în Consiliu.

Art. 16. – Membrii Consiliului, în func?ie de ordinea de zi comunicat?, prezint? în cadrul ?edin?elor punctul de vedere al institu?iilor care i-au desemnat ?i contribuie la adoptarea celor mai bune solu?ii, aducându-?i aportul la bunul mers al activit??ii Consiliului.

 Art. 17. – La solicitarea prealabil? a pre?edintelui Consiliului formulat? cu privire la ordinea de zi, membrii Consiliului prezint?, în cadrul ?edin?elor, puncte de vedere ?i/sau inform?ri în scris.

Art. 18. – Secretariatul tehnic al Consiliului:

 • asigur? logistica ?i activit??ile administrative necesare func?ion?rii Consiliului;
 • gestioneaz? sistemul na?ional de informare privind produsele pentru construc?ii, inclusiv pagina de internet a Consiliului;
 • asigur? secretariatul comisiilor tehnice de avizare a agrementelor tehnice în construc?ii, cu respectarea procedurilor prev?zute la art. 47 alin. (1) lit. c) ?i e);
 • asigur? secretariatul comisiilor de evaluare/supraveghere a laboratoarelor de încerc?ri ?i organismelor de atestare a conformit??ii produselor pentru construc?ii cu specifica?ii tehnice armonizate, cu respectarea procedurii prev?zute la art. 47 alin. (1) lit. a);
 • asigur? secretariatul comisiilor de evaluare/supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru construc?ii , cu respectarea procedurii prev?zute la art. 47 alin. (1) lit. g);
 • asigur? secretariatul comisiilor de evaluare/supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construc?ii, cu respectarea procedurii prev?zute la art. 47 alin. (1) lit. d);
 • întocme?te pontajul speciali?tilor prev?zu?i la art. 2 alin. (2) pentru realizarea serviciilor prestate conform conven?iilor încheiate de ace?tia cu URBAN-INCERC în baza deciziilor de numire emise de Pre?edintele Consiliului;
 • redacteaz? ?i r?spunde pentru exactitatea informa?iilor înscrise în procesele verbale ale ?edin?elor ?i avizelor tehnice precum ?i în oricare document prev?zut în responsabilitatea sa prin actul normativ specific prev?zut la art. 47 alin. (1);
 • p?streaz? toate documentele elaborate de Consiliu precum ?i documentele care au stat la baza elabor?rii acestora;
 • îndepline?te orice alte atribu?ii stabilite prin decizie a pre?edintelui Consiliului.

Art. 19. Secretariatul tehnic al Consiliului se subordoneaz? din punct de vedere metodologic pre?edintelui Consiliului.

Art. 20. Personalul care face parte din secretariatul tehnic al Consiliului nu are drept de opinie ?i decizie în stabilirea hot?rârilor care se iau de c?tre Consiliu în îndeplinirea atribu?iilor sale.

Art. 21. Membrii secretariatului tehnic al Consiliului î?i desf??oar? activitatea la sediul URBAN-INCERC ?i la sediul autorit??ii competente în domeniul produselor pentru construc?ii, dup? caz.

Art. 22. Personalul secretariatului tehnic al Consiliului r?spunde pentru realitatea ?i exactitatea documentelor întocmite în exercitarea atribu?iilor sale, precum ?i pentru integritatea tuturor documentelor elaborate de Consiliu ?i a documentelor care au stat la baza elabor?rii acestora, p?strate la sediul URBAN-INCERC.

Capitolul III. - Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construc?ii

Art. 23. - Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construc?ii, prev?zute la art. 2 alin. (2) lit. a), denumite în continuare comisii tehnice, se compun din 7 - 20 membri, dintre care unul are ?i calitatea de pre?edinte, ?i asigur?:

 • analizarea ?i avizarea ghidurilor de agrement tehnic în construc?ii;
 • analizarea ?i avizarea agrementelor tehnice în construc?ii, inclusiv a prelungirii valabilit??ii, extinderii sau modific?rii acestora, precum ?i analizarea ?i avizarea prelungirii avizelor tehnice aferente agrementelor tehnice în valabilitate, în conformitate cu prevederile procedurii prev?zute la art. 47 alin. (1) lit. c) ?i e) ;
 • analizarea ?i avizarea versiunilor oficiale în limba român? ale agrementelor tehnice emise în alt stat membru al Spa?iului Economic European, în conformitate cu prevederile procedurii prev?zute la art. 47 alin. (1) lit. b).

Art. 24. – (1) Comisiile tehnice se constituie prin decizie a pre?edintelui Consiliului ?i se organizeaz? pe categorii de produse ?i procedee pentru construc?ii, dup? cum urmeaz?:

 • Comisia tehnic? nr. 1 - elemente structurale ?i funda?ii; elemente de închidere, compartimentare, pere?i nestructurali, tâmpl?rie ?i vitraje; protec?ii la foc, termotehnic?, acustic?, protec?ii hidrofuge ?i învelitori; finisaje, protec?ii anticorozive ?i speciale, tencuieli, placaje ?i pardoseli.
 • Comisia tehnic? nr. 2 - produse, procedee ?i echipamente pentru instala?ii aferente construc?iilor, pentru: înc?lziri, climatiz?ri, ventila?ii, sanitare, gaze, electrice; domotic?, produse ?i echipamente înglobate în construc?ii; produse, procedee ?i echipamente pentru iriga?ii, drenaje, foraje, aliment?ri ap?, recuper?ri; baraje ?i acumul?ri de ap?; lucr?ri gospod?rie comunal?, aliment?ri cu ap?, canaliz?ri, sta?ii de tratare ?i de epurare, transport urban ?i salubritate.
 • Comisia tehnic? nr. 3 - d rumuri, poduri rutiere, porturi rutiere, porturi ?i aeroporturi; c?i ferate, poduri pentru c?i ferate, lucr?ri de art? ?i materiale de cale.

Art. 25. – Secretariatele comisiilor tehnice sunt asigurate de secretariatul tehnic al Consiliului.

Art. 26. – Comisiile tehnice î?i desf??oar? activitatea în ?edin?e de avizare, convocate lunar sau ori de câte ori este necesar, la propunerea direc?iei cu atribu?ii în domeniul produselor pentru construc?ii din cadrul MDRT ?i cu aprobarea pre?edintelui Consiliului.

Art. 27. – ?edin?ele se convoac?, prin grija secretariatului tehnic, prin transmiterea c?tre membri, prin po?ta electronic?, a invita?iei, a ordinei de zi ?i a documenta?iei ce face obiectul ?edin?ei, cu cel pu?in 7 zile înainte de data la care are loc aceasta.

Art. 28. – ?edin?ele sunt statutare dac? se desf??oar? în prezen?a a cel pu?in 5 membri din comisia tehnic?, speciali?ti în domeniul tratat de proiectul de agrement tehnic/ghidul de agrement tehnic în discu?ie.

Art. 29 . – (1) Adoptarea hot?rârilor în cadrul ?edin?elor se face prin consens.

(2) Membrii comisiei tehnice care au participat la elaborarea agrementului tehnic supus votului nu au drept de vot.

Art. 30 . – Procesele verbale ale ?edin?elor se întocmesc de secretariatul tehnic ?i se semneaz? de participan?i.

Art. 31. – (1) Membrii comisiilor tehnice beneficiaz? de o remunera?ie pe or? pentru activitatea prestat? în comisia tehnic?, în baza pontajului lunar întocmit de secretariatul tehnic al Consiliului.

(2) Membrii comisiilor tehnice r?spund solidar cu elaboratorii agrementelor tehnice pentru oportunitatea, exactitatea ?i corectitudinea agrementelor tehnice pe care le-au avizat favorabil.

Capitolul IV. - Comisiile de evaluare/supraveghere

Art. 32. – Comisiile de evaluare/supraveghere prev?zute la art. 2 alin. (2) lit. b) c) ?i d), denumite în continuare comisii de evaluare, asigur?:

 • evaluarea laboratoarelor de încerc?ri ?i organismelor acreditate în prealabil pentru atestarea conformit??ii produselor pentru construc?ii acoperite de specifica?ii tehnice armonizate, în vederea desemn?rii ?i notific?rii la Comisia European? ?i celelalte state membre ale Uniunii Europene , ?i monitorizarea acestora, ulterior notific?rii, cu respectarea prevederilor procedurii prev?zute la art. 47 alin. (1) lit. a);
 • evalueaz?, în vederea autoriz?rii ?i notific?rii la Comisia European? ?i celelalte state membre ale Uniunii Europene , ?i monitorizeaz?, ulterior notific?rii, organismele elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru construc?ii , cu respectarea prevederilor procedurii prev?zute la art. 47 alin. (1) lit. g);
 • evalueaz?, în vederea abilit?rii, ?i monitorizeaz?, ulterior abilit?rii, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construc?ii, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora, cu respectarea prevederilor procedurii prev?zute la art. 47 alin. (1) lit. d).

Art. 33. – (1) Comisiile de evaluare se constituie prin decizie a pre?edintelui Consiliului pentru fiecare organism de evaluat/monitorizat, la propunerea direc?iei cu atribu?ii în domeniul produselor pentru construc?ii din cadrul MDRT.

(2) Comisiile se compun 3-5 membri, dintre care unul are ?i calitatea de pre?edinte.

(3) Secretariatul comisiilor se asigur? de secretariatul tehnic al Consiliului.

Art. 34. – (1) Comisiile de evaluare emit, ca urmare a îndeplinirii sarcinilor ce le revin, rapoarte de evaluare ?i rapoarte de supraveghere, dup? caz.

(2) Rapoartele prev?zute la alin. (1) se transmit la direc?ia cu atribu?ii în domeniul produselor pentru construc?ii din cadrul MDRT, prin grija secretariatului tehnic al Consiliului.

Art. 35. – (1) Membrii comisiilor de evaluare beneficiaz? de o remunera?ie pe or? pentru activitatea prestat? în comisia de evaluare, în baza pontajului lunar întocmit de secretariatul tehnic al Consiliului.

(2) Membrii comisiilor de evaluare r?spund pentru realitatea, exactitatea ?i corectitudinea datelor înscrise în rapoartele de evaluare/supraveghere pe care le emit.

Capitolul V. - Grupurile de lucru

Art. 36. – (1) Grupurile de lucru prev?zute la art. 2 alin. (2) lit. e) elaboreaz?/actualizeaz? documente tehnice ?i acte normative în domeniul produselor pentru construc?ii ?i analizeaz?, formuleaz? ?i prezint? Consiliului puncte de vedere fundamentate cu privire la problematicile pentru care au fost constituite.

(2) Grupurile de lucru constituite pentru elaborarea versiunilor române ale specifica?iilor tehnice na?ionale ale altor state membre, din domeniul produselor pentru construc?ii, procedeaz? conform prevederilor procedurii prev?zute la art. 47 alin. (1) lit. b).

Art. 37. – Grupurile de lucru se constituie pentru fiecare obiect de activitate în parte prin decizie a pre?edintelui Consiliului ?i au urm?toarea structur?: coordonatorul grupului de lucru ?i minimum 2 membri.

Art. 38. – Activitatea grupurilor de lucru pentru elaborarea/actualizarea de documente tehnice ?i acte normative este coordonat? de directorul direc?iei cu atribu?ii în domeniul produselor pentru construc?ii din cadrul MDRT.

Art. 39. – Membrii grupurilor de lucru constituite pentru elaborarea versiunilor române ale agrementelor tehnice europene elaborate în alte limbi beneficiaz? de remunera?ie pentru activitatea prestat? în grupul de lucru, conform conven?iei încheiate cu URBAN-INCERC.

Capitolul VI. - Grupurile de lectur?

Art. 40. – Grupurile de lectur? prev?zute la art. 2 alin. (2) lit. f) verific? ?i avizeaz? versiunile române ale specifica?iilor tehnice na?ionale ale altor state membre, din domeniul produselor pentru construc?ii, cu respectarea procedurii prev?zute la art. 47 alin. (1) lit. b).

Art. 41. – Grupurile de lectur? se constituie pentru fiecare recunoa?tere de specifica?ie tehnic? în parte, prin decizie a pre?edintelui Consiliului ?i sunt formate din 3 membri.

Art. 42. – (1) ?edin?ele grupurilor de lectur? se convoac?, prin grija secretariatului tehnic al Consiliului, în termen de maximum 10 zile de la primirea de c?tre membrii grupului de lectur? a versiunii române a specifica?iei tehnice na?ionale de analizat ?i avizat.

(2) Discu?iile ?i concluziile ?edin?elor prev?zute la alin. (1) se consemneaz? în procesul-verbal al ?edin?ei.

Art. 43. – (1) Membrii grupurilor de lectur? constituite pentru verificarea ?i avizarea versiunilor în limba român? ale agrementelor tehnice europene elaborate în alte limbi beneficiaz? de remunera?ie pentru activitatea prestat? în grupul de lucru, conform conven?iei încheiate cu URBAN-INCERC.

(2) Membrii grupurilor de lectur? r?spund pentru corectitudinea versiunilor române ale specifica?iilor tehnice pe care le-au avizat favorabil.

  Capitolul VII. - Finan?area activit??ilor

 Art. 44. Urm?toarele activit??ile de specialitate se presteaz? pe baz? de tarife încasate de la factorii interesa?i de c?tre URBAN-INCERC care, potrivit legii, asigur? secretariatul tehnic al Consiliului, dup? cum urmeaz?:

 • pentru serviciile de evaluare ?i supraveghere a laboratoarelor de încerc?ri ?i organismelor de atestare a conformit??ii produselor pentru construc?ii cu specifica?ii tehnice armonizate, a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru construc?ii, precum ?i a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construc?ii ?i a grupelor specializate din cadrul acestora, de la aceste organisme;
 • pentru serviciile de analizare ?i avizare a agrementelor tehnice în construc?ii, inclusiv pentru prelungirea valabilit??ii, extinderii sau modific?rii acestora, precum ?i pentru serviciile de analizare ?i avizare a prelungirii avizelor tehnice aferente agrementelor tehnice în valabilitate, de la titularii acestor agremente;
 • pentru serviciile de analizare ?i avizare a versiunilor oficiale în limba român? ale agrementelor tehnice emise în alt stat membru al Spa?iului Economic European, de c?tre operatorul economic responsabil de punerea la dispozi?ie pe pia?a din România a produsului care face obiectul agrementului tehnic;
 • pentru serviciile de culegere ?i înscriere în baza de date a sistemului na?ional de informare privind produsele pentru construc?ii a datelor ?i informa?iilor cuprinse în certificatele de conformitate, rapoartele de încerc?ri ?i agrementele tehnice, de la organismele emitente;
 • pentru serviciile de furnizare de date ?i informa?ii cuprinse în baza de date prev?zut? la lit. d), de la solicitan?i, al?ii decât autoritatea na?ional? în domeniul produselor pentru construc?ii ?i autorit??ile de supraveghere a pie?ei produselor pentru construc?ii.

 Art. 45 . – Tarifele pentru prestarea serviciilor prev?zute la art. 44 se fundamenteaz? de c?tre secretariatul tehnic al Consiliului ?i se aprob? de URBAN-INCERC, în condi?iile legii, potrivit prevederilor art. 8 alin. (4) din Hot?rârea Guvernului nr. 1398/2009 pentru înfiin?area, organizarea ?i func?ionarea Institutului Na?ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc?ii, Urbanism ?i Dezvoltare Teritorial? Durabil? "URBAN-INCERC" , cu modific?rile ulterioare.

 Art. 46. – (1) Din sumele încasate conform prevederilor de la art. 44 se asigur?:

 • cheltuielile de personal, cheltuielile materiale, de servicii ?i de capital necesare func?ion?rii secretariatului;
 • plata remunera?iei membrilor comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice, comisiilor de evaluare/supraveghere, grupurilor de lucru ?i grupurilor de lectur?, al?ii decât membrii secretariatului tehnic ?i personalul MDRT, care particip? la prestarea serviciilor respective, în baza pontajului, dup? caz, ?i a conven?iilor încheiate de ace?tia cu URBAN-INCERC în temeiul deciziilor de numire emise de Pre?edintele Consiliului;
 • cheltuielile pentru asigurarea logisticii necesare func?ion?rii Consiliului.

(2) Remunera?ia brut? orar? a membrilor prev?zu?i la lit. b) se aprob?, în condi?iile legii, prin decizie a directorului general al URBAN-INCERC.

Capitolul VIII. - Dispozi?ii finale

Art. 47. – (1) In realizarea atribu?iilor sale, Consiliul va avea în vedere urm?toarele acte normative:

 • Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformit??ii produselor pentru construc?ii, aprobat? cu Ordinul ministrului transporturilor, construc?iilor ?i turismului ?i al ministrului administra?iei ?i internelor nr. 2134/460/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 13 ianuarie 2005, cu modific?rile ulterioare ;
 • Procedura de recunoa?tere a specifica?iilor tehnice na?ionale în domeniul produselor pentru construc?ii , aprobat? cu Ordinul ministrului transporturilor, construc?iilor ?i turismului nr. 271/2005, p ublicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 7 martie 2005 ;
 • Procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee ?i echipamente noi în construc?ii - P.A.T. 1-2004, aprobat? cu Ordinul ministrului transporturilor, construc?iilor ?i turismului nr. 1889/2004, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1167 din 9 decembrie 2004 ;
 • Procedura de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construc?ii - P.A.T. 2-2004, aprobat? cu Ordinul ministrului transporturilor, construc?iilor ?i turismului nr. 1889/2004, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1167 din 9 decembrie 2004 ;
 • Procedura privind avizarea agrementelor tehnice în construc?ii - P.A.T. 3-2004, aprobat? cu Ordinul ministrului transporturilor, construc?iilor ?i turismului nr. 1889/2004, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1167 din 9 decembrie 2004 ;
 • Regulamentul privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construc?ii, aprobat cu Ordinul ministrului transporturilor, construc?iilor ?i turismului nr. 2190/2004, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 27 ianuarie 2005 ;
 • Procedura de evaluare ?i desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construc?ii, aprobat? cu Ordinul ministrului transporturilor, construc?iilor ?i turismului nr. 270/2005, p ublicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 183 din 3 martie 2005 ;

Art. 48. – Deciziile Consiliului, avizele tehnice ale agrementelor tehnice, lista organismelor notificate ?i organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construc?ii precum ?i legisla?ia aferent? domeniului produselor pentru construc?ii se public? pe pagina de internet www.ctpc.ro a Consiliului, gestionat? de secretariatul tehnic.

Art. 49. – URBAN-INCERC asigur? spa?iile adecvate ?i logistica necesar? desf??ur?rii activit??ii secretariatului tehnic al Consiliului.

Art. 50. – URBAN-INCERC eviden?iaz? în documentele contabile activitatea secretariatului tehnic al Consiliului.

Copyright 2012, Secretariatul Tehnic al CTPC.